Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Dagvattentaxa införs i Åstorp från 1 januari 2015

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2014 08:00 CET

2014-04-28 beslutade kommunfullmäktige i Åstorp om en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Åstorps kommun. Den nya taxan följer ”Lagen om allmänna vattentjänster”, som bland annat säger att det ska finnas en särskild taxa för dagvatten. Den nya VA-taxan börjar gälla i Åstorps kommun från 1 januari 2015.

Huvudsaklig förändring är att brukningsavgiften, som tidigare varit uppdelad på "Vatten" och "Avlopp", nu delas på "Vatten", "Spillvatten", "Dagvatten fastighet" samt "Dagvatten gata". Liknande VA-taxestruktur finns sedan tidigare i Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Svalöv inom NSVA och följer i stort Svenskt Vattens normalförslag.

Avgiften för "Dagvatten fastighet" täcker dagvattenhanteringen från fastigheten. Avgiften för "Dagvatten gata" ska enligt lagen betalas av samtliga VA-kunder i områden med dagvattenhantering. Trafikverket betalar för statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser och fastighetsägarna för lokalgator.

Den nya taxestrukturen innebär en omfördelning av kostnaderna som medför att vissa kunder får betala mer och andra mindre än tidigare.

- För småhus i områden med dagvattenhantering innebär den nya VA-taxan normalt inte någon större förändring vad gäller den totala avgiften. För småhus utan dagvattenanslutning innebär det däremot en sänkning. Det beror på att varje kund ska betala för de tjänster de använder, säger Åsa Peetz, chef avdelning Ledningsnät & Projekt på NSVA.

För fastigheter med flera lägenheter innebär VA-taxan en ökning då det införs en boendeenhetsavgift. För en genomsnittlig lägenhet innebär det en höjning på ca 17 procent eller 37 kr/månad.

- För företag med liten vattenförbrukning och stora tomtytor, till exempel parkeringar, innebär den nya taxan en höjning eftersom dagvattenavgiften debiteras per kvadratmeter tomt. För verksamheter med stor vattenförbrukningen men liten tomtyta, innebär det istället en sänkning, då den rörliga brukningsavgiften för vatten samtidigt sänks, fortsätter Åsa Peetz.

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och får inte gå med vinst. Det innebär att den är helt finansierad av de anslutna kunderna genom VA-avgifterna. 

- - - - -

Kostnadsförändring för ett genomsnittligt småhus med nya VA-taxan i Åstorp

- Vatten, spillvatten och dagvatten: ökning med 2,2 procent (drygt 100 kr/år eller ca 9 kr/mån)
- Enbart vatten och spillvatten: minskning med 8 procent (knappt 400 kr/år eller ca 33 kr/mån)
- Enbart vatten: minskning med 19 procent (ca 600 kr/år eller ca 50 kr/mån)

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se