Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Problem med oönskade ämnen i spillvattnet i Ekeby

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 09:00 CEST

Den senaste tiden har reningsverket i Ekeby i Bjuvs kommun, relativt frekvent tagit emot någon form av utsläpp som inte ska vara i avloppet. Utsläppet innehåller föroreningar som medför att reningsverket får problem med skumbildning och den biologiska reningsprocessen.

I den biologiska reningsprocessen renas spillvattnet med hjälp av bakterier, så kallade mikroorganismer. Om giftiga ämnen släpps ut i det kommunala spillvattennätet kan det leda till att mikroorganismerna dör och reningsprocessen slås ut.

För att få reda på vad det är som kommer med spillvattnet till reningsverket i Ekeby samt varifrån det kommer genomför NSVA nu extra kontroller.

De kommunala reningsverken är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Processerna i reningsverken behandlar biologiskt lättnedbrytbara ämnen och avskiljer bakterier, fosfor, kväve och partiklar. Det renade vattnet släpps sedan ut i recipienten som kan vara en sjö, ett vattendrag eller en kuststräcka. Restprodukten slam från reningsprocessen kan, om det inte är förorenat, användas som jordförbättring.

Industrier med avloppsvatten som skiljer sig från hushållsspillvatten bör ha egen vattenrening innan vattnet släpps till de kommunala reningsverken.

- Det är inte alla verksamheter som känner till detta eller är medvetna om att de släpper ut ett vatten med farligt innehåll, säger Hanadi Makie, miljöingenjör på NSVA. Vi kommer därför att skicka ut ett brev till alla näringsidkare i Ekeby med en uppmaning om att kontrollera att de följer de råd och riktlinjer som finns kring vad som får släppas ut i det kommunala avloppet.

Ämnen som fett, spillolja, lösningsmedel, färgrester, processbad med mera ska behandlas i sluten reningsprocess eller omhändertas som farligt avfall. Om det släpps ut i det kommunala spillvattennätet kan det orsaka problem i ledningsnätet, påverka reningsprocessen eller skada vår natur.

Ekeby reningsverk är ett av elva reningsverk inom Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se