Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Inga tecken på PFAA i vattnet som levereras inom NSVA

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2014 14:00 CEST

I februari 2014 tog Livsmedelsverket initiativ till en landsomfattande kartläggning av perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet, efter fynd av höga halter på flera platser i Sverige. 

I samband med denna kartläggning hittade NSVA förhöjda halter av perfluorerade ämnen på två ställen i Båstads kommun.

En kommunal dricksvattenbrunn i Förslöv (Åkagårdens vattenverk) stängdes i samråd med Båstads kommun när NSVA fick provresultatet i slutet av juni. Trots att senare tester visat på lägre halter av PFAA är den fortfarande stängd. Brunnen försörjer normalt cirka 1 400 personer i Förslöv, Stora Hult, Ranarpsstrand, Segelstorpsstrand och Ängelsbäcksstrand med dricksvatten. Dessa kunder får nu vattnet från andra vattentäkter.

De uppmätta halterna i vattentäkten i Förslöv ligger över Livsmedelsverkets riktlinjer för åtgärd, men under deras uppgivna hälsogräns.

Analyserna vid två kommunala dricksvattenbrunnar i Torekov har visat på spår av perfluorerade ämnen. Dessa halter är dock så låga att man enligt Livsmedelsverket inte behöver göra någon aktiv åtgärd.

- Denna typ av ämnen har framförallt använts vid brandövningar på flygplatser. Då inga av våra egna vattentäkter finns i eller i närheten av brandövningsområden har analyser av dessa ämnen inte tidigare gjorts inom NSVA. Sedan problemet uppmärksammades på andra håll i landet tidigare i år började vi enligt Livsmedelsverkets rekommendationer att analysera PFAA, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Drickvatten på NSVA. 

Det finns idag inga gränsvärden för perfluorerade ämnen i livsmedel och dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram rekommendationer till dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter om vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka halterna i dricksvatten på kort och lång sikt.

Motsvarande analyser inom övriga delar av NSVA har inte visat några halter av perfluorerade ämnen. Båstads och Åstorps kommuner har egna grundvattentäkter, liksom Röstånga och Stenestad i Svalövs kommun. Bjuv, Helsingborg, Landskrona och resterande av Svalövs kommun får sitt dricksvatten via Sydvatten från sjön Bolmen.

Sydvatten har 2013 låtit analysera halten perfluorerade ämnen i de två råvattentäkterna Vombsjön och Bolmen samt i reservtäkten Ringsjön. Ett flertal olika fluorerade ämnen analyserades, bland annat PFOS och PFOA. Inte i någon av sjöarna detekterades några högfluorerade ämnen. 

- Det är alltså ingen fara att dricka kranvattnet som levereras inom NSVA, avslutar Jonas Håkansson.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se