Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Bräddvattenrening med modern teknik på NSVA

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 08:15 CET

Vid kraftiga regn klarar reningsverken inte alltid att ta emot allt vatten. Då måste en del vatten avledas utan att renas. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) deltar i ett utvecklingsprojekt för bräddvattenrening med modern teknik i syfte att på ett säkert sätt kunna rena bräddat avloppsvatten i framtiden.

Vid kraftig nederbörd kommer ibland så mycket vatten till avloppsledningsnäten och reningsverken att det inte kan omhändertas på grund av kapacitetsbrist i näten och på reningsverken. När detta sker måste avloppsvattnet ledas direkt ut till recipienten (hav, sjöar och bäckar). I de flesta fall helt utan rening. Detta vatten kallas bräddvatten.

– Med en förändring av klimatet förväntar vi oss kraftigare och intensivare nederbörd i framtiden och mängderna bräddvatten kan då komma att öka. För att inte förorena våra sjöar och hav med orenat avloppsvatten kommer vi sannolikt behöva rena även detta vatten framöver, säger Marinette Hagman, specialist Utveckling & Benchmarking på NSVA.

I ett gemensamt projekt tillsammans med Hydrotech, Primozone production AB, Lunds Universitet och NSVA ska olika tekniker utvärderas för att rena bräddvatten. Projektet bedrivs inom ramen för VA-teknik södra och finansieras delvis av utvecklingsmedel från ÅF (Ångpanneföreningen).

Tester påbörjades 3 december på Helsingborgs reningsverk Öresundverket och kommer att pågå under cirka två månader.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. Läs mer på www.nsva.se