Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Flera undersökta fastigheter har felkopplat dagvatten

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2014 08:00 CEST

I vintras utförde NSVA röktest på spill- och dagvattenledningsnätet i Ekeby i Bjuvs kommun för att identifiera felkopplat dagvatten. Det visade sig att ett 100-tal fastigheter hade felkopplingar av olika slag. Felkopplat dagvatten är en vanlig orsak till källaröversvämningar och en onödig belastning på såväl spillvattenledningsnät som reningsverk. Det är därför angeläget att åtgärda detta.

Sammanlagt undersöktes cirka 300 fastigheter i delar av Ekeby. Områden och fastigheter valdes ut efter flödesmätningar som gjordes sommaren 2013.

- Röktestet visar att det är ungefär 100 fastigheter som har felkopplingar av olika slag. Några av fastigheterna ligger i områden där dagvattenledning i dagsläget saknas. Undersökningen visar även att det finns sträckor på de kommunala ledningarna i gatorna som är otäta, berättar Camilla Nilsson, VA-ingenjör på NSVA.

För fastigheter med felkopplade ledningar i områden med kommunal dagvattenhantering väntar nu krav om att åtgärda dessa.

- Det kan t ex vara stuprör och spygatter som ska kopplas bort från spillvattenledning och till dagvattenledning istället, fortsätter Camilla Nilsson. Alla berörda fastighetsägare kommer att få ett brev från oss.

I områden som idag saknar dagvattenhantering kommer NSVA att utreda hur fastigheter i dessa områden ska hanteras och även se på möjligheterna att bygga ut dagvattenledningsnätet. Först därefter kan det bli aktuellt med omkopplingskrav till dessa fastigheter. De kommunala ledningssträckor som är otäta kommer att undersökas vidare för att därefter åtgärdas på lämpligt sätt.

Så här går ett röktest till:
Rök pressas in i både dag- och spillvattenledningsnätet. Därefter bevakas på vilka platser röken tränger upp. På så vis kan läckage upptäckas. Man kan också se om det finns otäta rör eller felkopplingar, till exempel stuprör och dagvattenbrunnar som är kopplade till spillvatten- istället för dagvattenledningen. Som komplement till rök undersöks de flesta stuprör även med färgat vatten.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se