Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

​​NSVAs utredning om dagvattensystem är klar angående delar av gamla Hyllinge och delar av Nyvång i Åstorps kommun

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 15:25 CET

Översvämmad damm i juni 2015 på Opalvägen i Hyllinge när ett 66-årsregn föll inom loppet av fyra timmar. Foto NSVA

Resultatet visar att största delen av dagvattensystemet i delar av gamla Hyllinge och delar av Nyvång i Åstorps kommun är underdimensionerat enligt dagens branschkrav. Översvämningarna hade troligtvis inte kunnat undvikas även om områdena hade haft ett rätt dimensionerat system. Hur många fastighetsägare som får ersättning för översvämningsskador är fortfarande oklart. Varje ersättningskrav behandlas separat utifrån resultatet av utredningen.

Den 15 juni orsakade våldsamma regn stora problem med översvämningar i delar av Åstorps kommun. Det regnade 67 millimeter på några få timmar. Det var ett så kallat 66-årsregn, det vill säga ett så kraftigt regn att det statistiskt återkommer vart sextiosjätte år. Till dags dato har NSVA fått in sammanlagt 95 anmälningar om översvämningar i Åstorps kommun.

En utredning, två rapporter
NSVA är nu klar med utredningen som startades direkt efter sommarens översvämningar. Utredningen består av två rapporter. Den första rapporten är en datorsimulering, en så kallad modellering, av ledningarna för dagvatten i delar av gamla Hyllinge och delar av Nyvång. Rapporten har gjorts av konsultbolaget Tyréns.

– Dagvattensystemets kapacitet har jämförts med de nationella branschkrav som ställs på befintliga dagvattensystem. I modelleringen har detta gjorts genom att testa olika typer av regnscenarion, säger Åsa Peetz, chef för avdelning Ledningsnät och projekt på NSVA.

Modellen har avgränsats geografiskt till de områden i Åstorps kommun där det har kommit in flest anmälningar om översvämningar. Översvämningsärenden utanför modellområdet utreds separat.

Rapport nummer två är NSVAs egen. Den tar bland annat upp mer om orsakerna till översvämningarna, om avvikelser i dagvattensystemets drift som har upptäckts i samband med efterarbetet, och förslag på åtgärder för att minska risken för översvämningar i framtiden.

– Det handlar bland annat om trädrötter och sediment i ledningar som vi har hittat på vissa ställen. Vi bedömer att detta har minskat ledningskapaciteten på dessa sträckor, säger Åsa Peetz.

Resultatet av utredningen
NSVAs utredning visar att delar av gamla Hyllinge och delar av Nyvång är underdimensionerat enligt de branschkrav som ställs idag. Dessa krav säger att dagvattensystem ska klara av att transportera undan regnvatten från ett så kallat tioårsregn, det vill säga ett regn som statistiskt sett återkommer vart tionde år.

– Regnet som föll i Åstorps kommun i somras var ett 66-årsregn. Det innebär att översvämningarna troligtvis inte hade kunnat undvikas även om de drabbade områdena hade haft ett rätt dimensionerat dagvattensystem. Historiskt har dimensioneringskraven varit två- och femårsregn. Dimensioneringen i nuvarande dagvattensystem följde troligtvis branschkraven när det byggdes, säger Åsa Peetz.

Utredningen visar också att markens lutning och låga områden har stor betydelse vid ett så kraftigt regn som inträffade i juni.

Så ska NSVA och Åstorps kommun jobba i framtiden
En av NSVAs och Åstorps kommuns viktigaste utmaningar inför framtiden är att minimera riskerna för att det ska inträffa fler översvämningar.

– Vi behöver bland annat ge vattnet nya vägar att rinna på markytan. NSVA har beställt en markmodell för att se hur vattnet rinner på gator och mark i delar av gamla Hyllinge och delar av Nyvång. Med hjälp av denna modell kommer vi att kunna ta fram alternativa rinnvägar för stora regn och hitta områden som kan användas för att samla upp större regnmängder. Det kan handla om alltifrån fotbollsplaner till parker, säger Åsa Peetz.

Ett annat förslag på åtgärder som presenteras i utredningen är att NSVA ska fortsätta att arbeta för att minska mängden dagvatten, dräneringsvatten och bäckvatten i spillvattenledningarna. Det minskar risken för källaröversvämningar och onödig belastning på avloppsreningsverket. Att bygga om ledningsnätet för att förhindra översvämningar i framtiden är inte aktuellt.

– Vid skyfall rinner så mycket vatten att det inte får plats i ledningarna. Stora ledningar tar stor plats i våra små gator där mycket annat också ska få plats och är väldigt kostsamma. Därför är det inte kostnadseffektivt att bygga ledningar som ska klara en extremsituation. Istället behöver vi ha kapacitet att leda vatten på ytan på ett sätt som undviker skador och som tar hand om extremsituationen, säger Åsa Peetz.

Varje ersättningsärende hanteras separat
Alla ersättningsärenden som har kommit till NSVA behandlas nu separat utifrån resultatet av utredningen. Svaret kan bli olika för olika fastigheter och gator beroende på förutsättningarna. Vid sidan om dimensioneringen av dagvattensystemet tittar NSVA bland annat på hur de privata ledningarna på fastigheterna är kopplade och hur vattnet kom in vid översvämningen. Eventuella ersättningskrav kommer att kunna betalas ut tidigast i januari 2017.

– Det här är jättetrist och sorgligt för de drabbade. Vi ska göra vad vi kan för att hjälpa de drabbade. Kommunen tar ansvar för systemen och i samarbete med NSVA ska vi försöka bygga bort underdimensioneringarna för att minimera översvämningar inför framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S).

Kontaktpersoner
Åsa Peetz, chef för avdelning Ledningsnät och projekt på NSVA, tel: 010-490 98 09.
Ronny Sandberg (S), kommunstyrelsens ordförande, tel: 042-640 20.

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.