Gå direkt till innehåll
Den nedre dagvattendammen vid Råån
Den nedre dagvattendammen vid Råån

Pressmeddelande -

Syrefattigt vatten från dagvattendamm orsakade fiskdöden i Råån

Fiskdöden som inträffade i Råån 2019 och 2020 bedöms ha orsakats av syrefattigt vatten från en dagvattendamm och i kombination med ett lågt vattenflöde i ån. Det visar utredningen som Ekologigruppen har utfört på uppdrag av NSVA.

Dagvatten från Ättekulla industriområde leds till Råån via två dagvattendammar som NSVA har driftansvar för. Dammarna och rensningar av dessa har pekats ut som möjliga orsaker till fiskdöden som inträffade under 2019 och 2020.

Utredningen visar att det kan ha funnits flera orsaker till de låga syrgashalterna i dammarna. Men bedömningen är att periodvisa utsläpp av syreförbrukande ämnen från Ättekulla industriområde varit den främsta orsaken. Rensningarna på sediment och växtlighet i dammarna som NSVA utförde i den övre dammen 2019 och 2020, bedöms inte ha någon koppling till fiskdöden. Utredningen visar inte heller att syrefattigt vatten har bildats genom de naturliga processerna i dammarna.

- För att kunna besluta om åtgärder för dagvattendammarna har det varit viktigt för oss att veta vilken roll de har spelat. Eftersom utredningen visar att utsläpp till dagvattendammarna varit den troligaste orsaken till fiskdöden, kommer vi att lägga fokus på uppströmsarbete, säger Lotta Wallin, gruppchef miljö och resurs på NSVA.

Vid de båda tillfällen med fiskdöd var flödet i ån mycket lågt. Vid låga flöden kan sträckan där fiskdöden inträffade liknas vid en bassäng som begränsas av forsnackar på båda sidor om dagvattenutloppet. Det kan leda till att syrefattigt vatten lagras där, och också sprids i ån.

De kraftiga regn som föll strax innan fiskdöden ledde till att syrefattigt vatten i den nedre dagvattendammen rann ut i Råån. Eftersom flödet i ån var lågt, var dammen troligtvis den största källan till inflöde. Det är också möjligt att syrgashalten i ån varit låg redan innan regnet föll, och att det syrefattiga vattnet från dammen har adderat till ett redan ansträngt förhållande.

Utredningen visar också att dagvattendammarna under normala förutsättningar inte påverkar Råån i någon större utsträckning. Bedömningen görs bland annat med stöd av genomförda bottenfauna­undersökningar i ån vid Raus kyrka. Det är vid situationer med regn, som föregåtts av torka och låga flöden i ån, som dagvatten från dammarna kan påverka djurlivet i ån negativt.

- Proverna som har tagits för att undersöka belastningen från dagvattensystemet är ögonblicksbilder. Resultatet visar tydligt att belastningen är ojämn. Vi kommer därför att fortsätta ta prover i det uppströmsliggande området, fortsätter Lotta Wallin. 

Ämnen

Taggar

Regioner


OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur VA-verksamheter från flera kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo

Presskontakt

Lotta Wallin

Lotta Wallin

Gruppchef miljö och resurs 010-495 87 52

Relaterat material

Rent vatten. Ett jobb för livet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan vi förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. Vi kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen. Läs mer om oss på www.nsva.se

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Box 2022
250 02 Helsingborg