Följ NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Kraftfulla åtgärder för att minska risken för översvämningar

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 14:00 CEST

Vid kraftigt regn och stora nederbördsmängder kan avloppsledningssystem bli hårt ansträngda. Har man otur kan detta leda till översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare. För att minska översvämningsrisken har NSVA genomfört kraftfulla åtgärder i bland annat Ödåkra, Påarp och Allerum, som är några av de områden som drabbats av översvämningar under senare år.

Under 2013 drabbades framförallt Helsingborg av översvämningar till följd av regn. Värst var regnovädret den 14 augusti som lokalt var mycket kraftigt på flera platser i Helsingborgs stad, medan det inte drabbade övriga kommuner inom NSVA på samma sätt. 

- I Påarp var det betydligt mer intensivt än ett regn som återkommer var tionde år vilket medförde stora översvämningar. På vissa håll i Helsingborg uppmättes regn som översteg 100-årsintensiteten, en benämning som används för att beteckna ett regn som återkommer vart hundrade år. Klimatförändringarna pekar på att dessa kraftiga regn kommer att komma allt oftare och de VA-system som byggs eller byggs om idag utformas för att klara detta bättre än vad äldre VA-system gör, säger Mats Norberg, gruppchef för Ledningsnät på NSVA.

En stor del av de problem med källaröversvämningar som uppstår i samband med kraftiga regn orsakas av så kallat tillskottsvatten i det allmänna spillvattennätet. Arbete med att identifiera och åtgärda inläckage i spillvattennätet via kommunala ledningar och felkopplade fastigheter kommer därför att intensifieras. 

Nedan följder några av de åtgärder som NSVA gjort i Ödåkra, Påarp och Allerum:

Ödåkra


I samband med att ett stort nybyggnadsområde planerades och byggdes i Ödåkra, togs ett helhetsgrepp för att avlasta och förbättra avloppsledningsnätet även för befintlig bebyggelse i närområdet. Bland annat byggdes en ny pumpstation och ett nytt spillvattenmagasin. Istället för att spillvattnet transporteras genom centrala Ödåkra pumpas vattnet nu mot Marknadsvägen. Det kan dessutom fördröjas i magasinet vid tillfälliga flödestoppar.

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts på åtgärder för att hantera allt större dagvattenmängder i Ödåkra. Exempelvis har flera stora fördröjningsmagasin (dammar) byggts i och omkring Ödåkra.

Vidare har en del punktinsatser för förbättring gjorts. Bland annat har en dagvattenledning mellan Smidesgatan och järnvägen filmats, rotskurits och relinats. I Citrongatan har både spillvatten- och dagvattenledningar relinats. Relining innebär att man drar en ny ledning inuti den gamla, därmed kan man undvika mycket grävarbete vilket både innebär lägre kostnad och mindre olägenhet för omgivningen.

Under de närmaste åren planeras ytterligare åtgärder i Ödåkra, bland annat en ny dagvattenledning i Hagagatan samt relining av spillvattenledningar i Toftagatan och Centralgatan för att minska risken att vatten läcker in i ledningarna.

I samband med den planerade framtida exploateringen i norra Ödåkra kommer nya spillvattenledningar att byggas som ska ta hand om spillvatten från såväl ny som befintlig bebyggelse i denna del av samhället. Detta för att avlasta det hårt belastade spillvattennätet norrut i Ödåkra.

När dessa åtgärder är utförda planerar NSVA att titta på omläggning av ledningar i Smidesgatan för att även avleda flödet därifrån mot den nya spillvattenledningen. Eventuellt kan en viss fördröjning av spillvattnet bli nödvändig.

För att få en överblick över ledningsnätet i Ödåkra och hur det fungerar vid olika intensiva flöden har NSVA skapat en datormodell över det. Modellen underlättar förståelsen för hur avrinningen sker, hjälper till att analysera händelser som till exempel källaröversvämningar samt ger en möjlighet att testa vilken effekt olika åtgärdsförslag har. 

- Vi arbetar med datormodeller över stora delar av de 500 mil långa ledningsnätet inom NSVA. Tillsammans med utökade mätningar av flöden och nivåer får vi såväl ett bra beslutsunderlag för bedömning och prioritering av var och hur åtgärder ska sättas in som en bättre uppföljning och utvärdering av vilken effekt utförda åtgärder har, säger Mats Norberg.

Påarp

I Påarp har NSVA bland annat installerat en kvartersbackventil på Flybjärsvägen för att skydda hela kvarteret mot översvämningar.

Vid Glebers väg har ledningskapaciteten förbättrats genom att NSVA anlagt ytterligare en spillvattenledning. Äldre ledningar har setts över och inträngande rötter har skurits bort. Där behov funnits har ledningarna renoverats genom relining.

Pumpstationen vid förskolan intill Lokvägen har byggts om för att säkerställa god funktion. Under senare år har NSVA även renoverat en dagvattendamm i Påarp för att se till att den fungerar optimalt.

En datormodell har byggts upp även över Påarps ledningsnät för att identifiera svagheter i dagvattensystemet. Dessa svagheter kommer i samband med kommande exploateringar att förbättras.

Den första konkreta åtgärden utifrån datormodellen är ett nytt dagvattenmagasin öster om växthusen som ligger vid den södra sidan av järnvägen. Detta planeras att byggas under 2014. Flera andra åtgärder för dagvatten är planerade i både större och mindre skala under 2015 och 2016.

Allerum

I området kring Allerum och Hjälmshult planeras för en stor bostadsutbyggnad. I samband med den nya bebyggelsen samt för att förhindra källaröversvämningar såväl i Allerum som Hjälmshult har NSVA under 2013 byggt en ny pumpstation för spillvatten och lagt nya VA-ledningar i området. Nu leds spillvattnet från Allerum till den nya pumpstationen, istället för att belasta ledningsnätet genom hela Hjälmshult till Dompängs pumpstation. I samband med detta arbete har Allerum/Hjälmshult även förstärkts med ytterligare en dricksvattenledning och är nu väl förberett för den kommande utbyggnaden.

Läs mer om varför det blir översvämningar på www.nsva.se

OM NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se